سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] دوستان خدا آنانند که به درون دنیا نگریستند ، هنگامى که مردم برون آن را دیدند ، و به فرداى آن پرداختند آنگاه که مردم خود را سرگرم امروز آن ساختند ، پس آنچه را از دنیا ترسیدند آنان را بمیراند ، میراندند ، و آن را که دانستند به زودى رهاشان خواهد کرد راندند و بهره‏گیرى فراوان دیگران را از جهان خوار شمردند ، و دست یافتنشان را بر نعمت دنیا ، از دست دادن آن خواندند . دشمن آنند که مردم با آن آشتى کرده‏اند . و با آنچه مردم با آن دشمنند در آشتى به سر برده‏اند . کتاب خدا به آنان دانسته شد و آنان به کتاب خدا دانایند . کتاب به آنان برپاست و آنان به کتاب برپایند . بیش از آنچه بدان امید بسته‏اند ، در دیده نمى‏آرند . و جز از آنچه از آن مى‏ترسند از چیزى بیم ندارند . [نهج البلاغه]
انتظار و انتظار ...
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» استغفار2

بخشندگان برمحمد وآل محمد درودفرست وآن

 

عالم جلیل القدرمرحوم نوری طبرسی درکتاب (دارالسلام)ازحضرت امام رضاعلیه السلام ازپدران

بزرگوارش ازاباعبدالله الحسین (ع)نقل کرده است که فرمودند:

روزی نزدامیرالمومنین(ع)نشسته بودم که عربی واردشدوعرض کرد:یاامیرالمومنین!من مردعیالمندوفقیری هستم ومالی

که زندگی مراکفایت کندندارم.

حضرت فرمود:ای برادرعرب چرااستغفارنمی کنی تاحالت نیکوشود؟

عرض کردم:زیاداستغفارمی کنم اما تغییریدروضعم پیدانشده.

حضرت (ع)فرمود:ای برادرعرب!

خدای متعال می فرماید:(استغفروا

ربکم انه کان غفارا یرسل السماء

علیکم مدراراویمدوکم باموال و

بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا) به درگاه خدا توبه کنید وآمرزش طلبیدکه اوبسیارآمرزنده

است تارحمت فراوانش را برشما

فرودآوردو شما راباثروت واولاد

مددفرمایدوباغهاونهرهای جاری

به شماعطاکند(یعنی چون به گناه

بودن بضی ازاعمالت آگاه نیستی

استغفارتوناقص است زیراازآنها

استغفارنمی کنی ونتیجه

نمی گیری).سپس فرمود:اینک به تواستغفاری می آموزم که اگر آن رادرهنگام خواب بخوانی خدابه تو وسعت رزق عطافرماید.پس دعارانوشته به اعرابی داده وفرمودند:شب قبل از خوابیدن این استغفاررابخوان وگریه کن واگر اشکت جاری نشد تباکی کن(یعنی باحزن واندوه خودرابه گریه انداز).

امام حسین(ع)فرمود:سال بعد اعرابی به خدمت حضرت آمدوعرض کرد:یاامیرالمومنین!خداوندبه من نعمتهای زیادی عطافرمود شتران وگوسفندانم آنقدرزیادشده اندکه محلی برای نگهداری آنها ندارم.

آنگاه حضرت (ع)فرمود:ای برادرعرب!قسم بهآن خدائی که محمدصلی الله علیه واله رابه نبوت برگزیدبنده ای نیست که بااین دعا به درگاه خدااستغفارکند مگراینکه خدای متعال به برکت آن گناهانش

راآمرزیده حوائجش رابرآورده وبه مال واولادش فراوانی وبرکت عطافرماید.

لازم به ذکراست که نسخه کاملتر این استغفاررامرحوم کفعمی درکتاب شریف{بلدالامین}نقل نموده است که علاوه بردارابودن این متن حاوی قطعات بیشتری ازاستغفاراست که چون کاملتروجامع تربودجهت بهره

مندی بیشترآن رادراینجا آوردیم .

امیدواریم که استغفارکنندگان به این مناجات استغفارمارادرمظان دعا قرارداده تاتوشه راه آخرتمان گردد.

ادامه دارد..نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » زهرا منتظر ( سه شنبه 85/9/28 :: ساعت 9:25 عصر )

»» استغفار

بسم الله الرحمن الرحیم

* استغفار امیرالمومنین(ع)*

{هفتادبند}

مناجات

این استغفاری است که مولا امیرالمومنین(ع)

به جهت دولت ومکنت وآمرزش گناهان

سفارش فرموده اندوحاوی معارف بسیاری

است که از جمله علت بسیاری ازابتلائات وگناهان ناشناخته دران تبیین شده است.

امام صادق علیه السلام فرمودند:هرکس راکه خدا

چهارچیزبه او عنایت فرموده باشدازچهارچیزمحرم نگردد:اول:کسی که خداتوفیق دعابه اوعنایت فرموده ازاجابت محروم

نشود. دوم:هرکس که توفیق استغفاریابدازمغفرت خدامحروم نگردد.سوم:هرکس که خداتوفیق شکربه اوعطاکندازو وفورنعمت محروم نگردد.

وچهارم:آنکس که به اوتوفیق صبرداده شودازاجروپاداش الهی محروم نگردد.شعبی میگویدازامیرالمومنین (ع)شنیدم که فرمود:تعجب می کنم ازکسی که بااومحوکننده هست اماازرحمت خدا مایوس است.عرض کردندمحوکننده چیست؟ فرمود:استغفار{که موجب

محوگناهان می گردد}.

کمیل بن زیادنقل می کند که به امیرالمومنین(ع)عرض کردم یاامیرالمومنین

اینکه بندکان به گناه مبتلامی شوندوازان استغفار

می کنندحدوحدوداستغفارچیست؟حضرت فرمود:

توبه.عرض کردم همین بس؟فرمود:خیر.عرض کردم پس چه کند؟فرمود:چون بنده مبتلابه گناه شدوبا دولبانش استغفارکردبایدبه بدنبالش به حقیقت توبه هم دست یابد{برسد}.عرض کردم حقیقت توبه چیست؟فرمودند:تصدیق قلبی این توبه واینکه درضمیرقلبش تعهدکندکه به گناهی که از ان توبه کرده باز نگردد.گفتم اگردیگراین کارراکرداوازمستغفرین است؟فرمود:خیر.عرض کردم چرا؟فرمودچون هنوزبه اصل استغفارنرسیده

است.عرض کردم اصل استغفارچیست؟فرمودند:

رجوع به توبه از آن گناهی که توبه کردی واین اولین درجه عابدان  است واولین درجه ترک گناه.

بدان که استغفارکلمه ای است که دارای شش معناست:اول: ندامت وپشیمانی برگذشته دوم :عزم برترک دائمی گناه سوم: ادای حقوق مخلوقات وبندگان خدا که میان تووآنهاست پایمال شده چهارم:

ادای حقوق الهی که برتوفرض وواجب بوده پنجم اینکه هرگوگوشتی که ازحرام بربدنت روئیده شده

را آب کنی آنقدرکه پوست به استخوان  برسد تاپس ازآن گوشت تازه ازحلال برویدوششم: اینکه رنج و

سختی اطاعت وبندگی خدارا به نفست بچشانی همان

گونه که لذت شیرینی گناه راچشیده ای.

ابوعمروزبیری ازامام صادق(ع)نقل می کند که

فرمود:خدای رحمت کند بنده ای راکه راضی

نمی شودهم دین وهم کیش اوباشدواین همان است

که درکتاب خداازآن به نجات ازپستی وبصیرت پس

ازکوری امرفرموده تعبیرشده است واین همان استغفاراست که همراه باتوبه واقعی گردد.

خدای متعال درقرآن کریم می فرماید:وآنان که چون مرتکب بدی می گردندیابه خویشتن ستم می کنندبه

یادخدامی افتندوازگناهانشان استغفارمی کنندوچه کسی سزاورترازخداست که آنهارابیامرزدوآنان این

گونه اندکه برانچه مرتکب شده اند دانسته اصرار

نمی ورزند.ودرجای دیگرفرموده :وهرکس مرتکب سوء وبدی وگناهی گرددوبه خویشتن ظلم کندسپس

استغفارنمایدخداراآمرزنده ومهربان می یابد.واین

همان استغفاراست که خدابدان امرفرموده که آن را

به توبه وکنده شدن ازمحرمات خدامشروط نموده

است چه اینکه خوددرکتاب محکمش فرموده است:

هماناکلام نیکووصالح بسوی اوبازمی گردد.

واین آیه دلالت دارد براینکه استغفارراخداقبول نمی کند مگربا

عمل صالح وتوبه حقیقی...سپس حضرت همان شش شرط توبه راکه آقاامیرالمومنین(ع)فرموده بودندگوشزد می فرماید.

محمدبن مسلم ازامام باقرعلیه السلام نقل کرده است که فرمود:

مومن هرگاه ازگناه توبه کند بلافاصله موردآمرزش قرارمی گیردوبایست اعمال نیکویش راپس ازتوبه ومغفرت از

گیردامابخداقسم این امتیاز نیست مگربرای اهل ایمان .

عرض کردم اگردوباره گناه کندودوباره توبه کندچه؟

فرمود:ای محمدبن مسلم:آیافکرمی کنی بنده ی مومن ازگناهانش

پشیمان شودوتوبه کندآنگاه خداتوبه اش رانپذیرد؟عرض کردم

حتی اگربارهااین کاررامرتکب شود؟فرموددند:هرگاه به استغفارو

توبه بازگرددخدااورامی پذیرد چون خدا غفور ورحیم است

توبه رامی پذیردوازسیئات درمی گذردمبادامومنین راازرحمت خدا

مٲیوس کنی.ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » زهرا منتظر ( یکشنبه 85/9/26 :: ساعت 5:32 عصر )


»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

.....
... در رگ فرداییم
هل من ناصر ینصرنی
روزر حسرت
آخرش باید مُرد !
الهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر له علی ذلک
شهادت مظلومانه امام جوان امام جواد علیه السلام تسلیت باد بر عموم
سلام بر مهدی صاحب عصر و زمان
بیامهدی
باید اینطور نوشت
[عناوین آرشیوشده]

>> بازدید امروز: 56
>> بازدید دیروز: 124
>> مجموع بازدیدها: 224273
» درباره من

انتظار      و         انتظار  ...
زهرا منتظر
من برنده ام زیرا به خدای یگانه ایمان دارم ! من پیروزم زیرا می دانم که کسی همیشه نگران و مراقب من هست کسی که قدرتمندترین و مهربانترین است کسی که حی است و دانا و توانا ! غربت انتظار را سببی جز کردار ما نیست.

» پیوندهای روزانه

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور [106]
انتظار و انتظار [286]
[آرشیو(2)]

» فهرست موضوعی یادداشت ها
هنوز غریبی در غربت است و غریبانه غم نامه می خواند.... .
» آرشیو مطالب
عهد و میثاق با امام مظلوم
عاشوراء و انتظار
کاروان غریب
تو نیستی تا ...
چت با ...
انتظارمن
مناجات امام علی (علیه السّلام)
تا تو بمیرانیم
من برنده ام(موفقیت)
بگو یا علی
دیدار باخدا
منتظران واقعی
توکل
به خودتون بیایید.
ره توشه ای از کلام نبوی
نو بها ر با دعایی عاشقانه
دیگه بسه
خشنودی امام زمان (عج)
غفلت ... حجاب ...
او خواهد آمد
شیعه یعنی
کدامین جمعه می آیی؟
فاطمیه
آقا بیاااااااااااااااااااااا
انتظار ازدیدگاه اسلام
اجاق جاهلی
ای آخرین امید
نشانه های ظهور
روز فرجت
آسمون ...
ای کاش
لحظه موعود
نوحه
تجارت پرسود
با تو تا دفتر فراق
جان فدای قدمت
در جستجوی ...
نجات دهنده ی دلها
غربت عشق در سکوت
طلوع خواهم کرد
ساعت آخر من
به یاد یاس کبود
دو فرشته
نقطه پایان خط
عشق یعنی عشق ناب فاطمه
صلوات بر
الهی بارون بگیره
آقا یاد ما هم باش
نورچشم امام رضا علیه السلام
عشق تو
پربکشیم
ظهورسبز
بگذار از تو بگویم
می دانم...
همین کافی ست
آن مرد در باران آمد
تو در کدام کرانه غربت ایستاده ای
آه اماما
غریب عالم
شاید محال نیست
گاهی
سرانجام های بی تعبیر
خدایا تو سلامت دارش
یادمان باشد
گل زهرا
طی شد این عمر
باقی همه بهانه
نام ها در ننگ
رجبیون
یا علی لایعرفک الا الله و انا
غدیر
روز مبارک

» لوگوی وبلاگ


» لینک دوستان
دوزخیان زمین
تعقل و تفکر
محمد یزدان نیا
پایگاه موفقیت

» صفحات اختصاصی

» لوگوی لینک دوستان


» طراح قالب